Jak możemy Ci pomóc?

Frankowicze – najnowsze wiadomości 2021. O czym należy pamiętać?

Spis treści

Wstęp

Frankowicze od wielu lat borykają się ze swoimi kredytami, których saldo zadłużenia – nawet pomimo regularnych spłat – ciągle rośnie. Wobec tego, że ustawodawca nie zdecydował się na systemowe rozwiązanie tego problemu, wprowadzając stosowną ustawę, frankowiczom pozostaje walka przed sądami. Na tym polu posiadacze kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego coraz częściej wygrywają. Zwycięstwa te są utwierdzane także przez orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz – co ważniejsze – Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sytuacja ta powoduje zwiększenie zainteresowania banków zawieraniem ugód z frankowiczami. Jednak z pewnością nie warto od razu zgadzać się na zaproponowane ugody; zaś wygranie sprawy przed sądem także zależy od wielu czynników. Jakie więc decyzje powinni podejmować frankowicze? 

Frankowicze – najnowsze wiadomości

Oczywiście na zadane powyżej pytanie nie ma jednej, sprawdzającej się w każdych okolicznościach, odpowiedzi. Wszystko zależy od dokładnej oceny sytuacji, w jakiej znalazł się posiadacz kredytu denominowanego bądź indeksowanego do waluty szwajcarskiej, tj. od: treści umowy kredytowej; sposobu jej wykonywania; wahań kursu franka szwajcarskiego – a to tylko najważniejsze spośród zmiennych, jakie należy wziąć pod uwagę w omawianych tu sprawach.

W każdym razie wiadomością ostatniego czasu, z jaką powinni zapoznać się wszyscy frankowicze jest wzrastająca liczba wyroków. Oznacza to zwycięstwo frankowiczów przed sądem. Jednak jeszcze istotniejsze od tego faktu są argumenty, które – zdaniem sądów – pozwalają na odfrankowienie umowy. Ich podstawowe założenie sprowadza się do stwierdzenia, że klauzule waloryzacyjne miały charakter abuzywny, a więc jako takie nie obowiązują. Z tego względu wszelkie świadczenia stron dokonane na ich podstawie mają charakter nienależny. Pytaniem więc pozostaje czy w ogóle dana umowa kredytowa – po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych – może być nadal wykonywana.

Zawierać ugodę czy nie?

Z tego względu frankowicze mogą liczyć na zwrot kwot, które nadpłacili bankowi – a nawet na zupełne anulowanie kredytu. Co z kolei oznacza zwrot wszelkich świadczeń wzajemnie przekazanych przez strony umowy kredytowej. Nie oznacza to jednak, że frankowicze mogą liczyć na łatwą i bezproblemową wygraną przed sądem. Wręcz przeciwnie, a takie procesy właściwie zawsze należą do bardzo skomplikowanych – a przez to także długotrwałych.

Jednak wzrastająca liczba spraw przegrywanych przez banki często prowadzi do składania przez nie propozycji ugodowych posiadającym kredyty denominowane i indeksowane do waluty szwajcarskiego. Stąd warto zapytać, czy ugody są opłacalne dla frankowiczów? Co prawda także tutaj wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku, jednak przeważnie kredytobiorca przed sądem może wywalczyć więcej, niż proponuje mu bank. Chociaż oczywiście podpisanie ugody właściwie zamyka sprawę i oznacza brak konieczności prowadzenia postępowania. Bez względu jednak na to, czy frankowicz zawrze z bankiem ugodę, czy też zdecyduje się na wytoczenie powództwa cywilnego, skutki każdej z tych decyzji należy solidnie przeliczyć.

Wszystko trzeba dobrze przeliczyć

Przeprowadzenie solidnych analiz finansowych pozwala przede wszystkim obliczyć, jaka kwota należy się frankowiczowi od banku oraz – ewentualnie – jaką sam będzie musiał zwrócić kredytodawcy. Trzeba bowiem pamiętać, że rozliczenia po stwierdzeniu abuzywności klauzul indeksacyjnych bądź denominacyjnych, czy tym bardziej uznanie całej umowy kredytowej za nieważną, oznacza obowiązek przeprowadzenia wzajemnych rozliczeń. Z tego względu okoliczność tę należy także wziąć pod uwagę przy konstruowaniu samego pozwu do sądu. Frankowicz musi zdecydować, czy domaga się unieważnienia całości umowy czy też jej poszczególnych klauzul.

To z kolei oznacza, że pierwszym zadaniem, jakie należy wykonać przed przygotowaniem pozwu jest opracowanie właściwej strategii procesowej. Ta następnie przełoży się zarówno na sformułowanie samego pozwu, jak i na sposób prowadzenia samego postępowania przed sądem. Oczywiście już w pozwie należy podać nie tylko samo żądanie, ale również jego precyzyjne uzasadnienie – w tym zwłaszcza z odniesieniem się do realiów prawnych i faktycznych sprawy, w tym do precyzyjnych obliczeń wspominanych powyżej. Stąd pomoc, jaką oferuje prawnik doświadczony w sprawach frankowiczów może okazać się nieocenionym wsparciem dla wszystkich posiadaczy kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka, którzy chcą rozwiązać swoje problemy finansowe.