Jak możemy Ci pomóc?

Czy warto przekształcić prowadzoną jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę?

Podsumowanie artykułu w najważniejszych punktach:

 1. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę pozwala zmienić sposób prowadzenia firmy.
 2. Główną korzyścią jest ograniczenie odpowiedzialności właściciela firmy za długi – po przekształceniu za zobowiązania odpowiada głównie spółka, a nie właściciel swoim majątkiem osobistym.
 3. Przekształcenie nie wpływa na ciągłość działalności, co oznacza, że firma może kontynuować swoją działalność korzystając z dotychczasowych zezwoleń, koncesji czy ulg.
 4. Aby przekształcić jednoosobową działalność w spółkę, trzeba wykonać kilka czynności, takich jak sporządzenie planu przekształcenia, złożenie oświadczenia czy zmiana wpisu w rejestrze.
 5. W całym procesie warto skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak prawnik, notariusz i biegły rewident, aby wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z prawem.

Spis treści

 1. Na czym polega przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę?
 2. Korzyści przekształcenia działalność gospodarczą w spółkę kapitałową?
 3. Jak przeprowadzić procedurę przekształcenia w spółkę kapitałową?

Na czym polega przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę?

Najprościej mówiąc przekształcenie polega na modyfikacji formy ustrojowej prowadzonej działalności. W orzecznictwie trwają nierozstrzygnięte spory, czy przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową mamy do czynienia z sukcesją czy też kontynuacją. Z punktu widzenia przedsiębiorca istotne jest, niezależnie od sporów teoretycznych, że zarówno przed, jak i po przekształceniu mamy do czynienia faktycznie z tym samym przedsiębiorcą, który jedynie zmienia swą formę prawną.

Możliwość przekształcenia wykonywanej jednoosobowo we własnym imieniu działalności gospodarczej w spółkę kapitałową została wprowadzona na podstawie nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzona przepisami ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.) W praktyce oznacza to możliwość przekształcenia swojej jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną.

Korzyści przekształcenia działalność gospodarczą w spółkę kapitałową?

Wskazać należy kilka istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy korzyści płynących z przekształcenia formy prowadzonej działalności w spółkę kapitałową.

Przede wszystkim z dniem przekształcenia dochodzi do ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania z prowadzonej działalności. Począwszy od przekształcenia za nowo zaciągnięte zobowiązania odpowiada wyłącznie spółka, a nie jak wcześniej przedsiębiorca swoim majątkiem osobistym. Natomiast zgodnie z art. 58413 k.s.h. za zobowiązania zaciągnięte przed przekształceniem przedsiębiorca odpowiada zaś solidarnie wraz z przekształconą spółką przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. 

Zapewnia to przedsiębiorcy pewną formę ochrony w przypadku dochodzenia przez wierzycieli roszczeń z prowadzonej działalności – przedsiębiorca nie musi obawiać się egzekucji ze swojego majątku osobistego w przypadku nowo zaciągniętych zobowiązań, zaś w przypadku tych zaciągniętych przed dniem przekształcenia odpowiada przez 3 lata wraz ze spółką. Odpowiedzialność solidarna oznacza zaś, że spełnienie długu przez któregokolwiek ze zobowiązanych, czy to przedsiębiorcę czy spółkę, zwalnia z długu oba podmioty.

Ponadto, w wyniku przekształcenia nie traci się ciągłości prowadzonej działalności. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje również podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Tym samym również przedsiębiorca prowadzący swoją działalność w oparciu  zezwolenia lub koncesje ma możliwość dokonania przekształcenia prowadzonej działalności.

W zakresie posiadanych uprawnień podatkowych zaznaczyć należy, że zgodnie z art.  93a. § 4 ordynacji podatkowej jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Opierając się na powyższym przepisie  stwierdzić należy, że również w kwestiach podatkowych takich jak rozliczanie kosztów uzyskania przychodów przekształcona spółka jest po prostu kontynuatorem działalności prowadzonej uprzednio w jednoosobowej formie.

Przekształcenie pozwala także uniknąć przedsiębiorcy chcącemu ograniczyć swoją odpowiedzialność majątkiem osobistym kłopotliwego wnoszenia swojego przedsiębiorstwa do spółki w formie aportu.

Jak przeprowadzić procedurę przekształcenia w spółkę kapitałową?

Samo przekształcenie następuje w wyniku złożenia przez przedsiębiorcę w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu. Przed złożeniem takiego oświadczenia należy jednak dopełnić szeregu innych czynności. Reguły dotyczące przekształcenia są rozbudowane. Ustawodawca stawia przed przedsiębiorcą szereg wymagań, których samodzielne spełnienie bez pomocy profesjonalisty może niestety przysparzać znacznych trudności.

Zgodnie z k.s.h. do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
 2. złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 3. powołania członków organów spółki przekształconej;
 4. zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
 5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej.

Plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności oraz musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Do planu przekształcenia należy dołączyć:

 1. projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 2. projekt aktu założycielskiego (statutu);
 3. wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
 4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia

Dopiero zebranie opisanej wyżej dokumentacji doprowadzi do złożenia skutecznego wniosku o rejestrację w KRS przekształconej spółki.

Doprowadzenie do przekształcenia jednoosobowej działalności wymaga współpracy adwokata, notariusza i biegłego rewidenta. Najlepiej zatem udać się do profesjonalisty, który współpracuje z notariuszami i biegłymi rewidentami dzięki czemu sprawnie przeprowadzi całą procedurę.