Spis treści:

  1. Co to jest znak towarowy?
  2. Jakie są przeszkody w rejestracji znaku towarowego?
  3. Jak dokonać rejestracji znaku towarowego?
  4. Co daje mi rejestracja znaku towarowego?

Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

Jakie są przeszkody w rejestracji znaku towarowego?

Wyróżnia się bezwzględne i względne przeszkody w rejestracji znaku towarowego. Względne wynikają pozytywnego rozpatrzenia przez Urząd Patentowy sprzeciwu innej osoby, uznanego za zasadny, dotyczącego np. znaku towarowego, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich lub znaku towarowego identycznego ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów.

Do bezwzględnych przeszkód rejestracji zalicza się między innymi sytuacje, w których znak towarowy nie może być znakiem towarowym, nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, został zgłoszony w złej wierze lub jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Jak dokonać rejestracji znaku towarowego?

Zgłoszenia dokonuje się na podaniu kierowanych do Urzędu Patentowego. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych może być m. in. adwokat. W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. Jeśli zgłaszamy wspólny znak towarowy lub chcemy uzyskać wspólne prawo ochronne, dołączamy do wniosku regulamin znaku. Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w zgłoszeniu znaku towarowego złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zgłoszenia znaku towarowego we wskazanym państwie bądź wystawienie towaru oznaczonego tym znakiem na określonej wystawie.

Wskazując w zgłoszeniu znaku towarowego towary, dla których znak jest przeznaczony, zgłaszający powinien używać polskiej terminologii technicznej oraz określeń jednoznacznych, a wykaz towarów przedstawić w formie uporządkowanej, stosownie do przyjętej klasyfikacji.
Urząd Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Co daje mi rejestracja znaku towarowego?

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

Plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności oraz musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Do planu przekształcenia należy dołączyć:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich  imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1) na zasadach ogólnych albo
2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Dodatkowe uprawnienia przysługują osobie,  której udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem.