Jak możemy Ci pomóc?

Jakie uprawnienia przysługują mi względem ubezpieczyciela?

Spis treści:

  1. Jakie są obowiązki ubezpieczyciela?
  2. Co powinna zawierać decyzja ubezpieczyciela? Obowiązki informacyjne.
  3. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania – co robić?
  4. Dochodzenie roszczenia od ubezpieczyciela czy od sprawcy szkody?
  5. Z jakim terminem przedawniają się roszczenia z umowy ubezpieczenia?

Jakie są obowiązki ubezpieczyciela?

Obowiązki ubezpieczyciela wyznacza ustawa z dn. 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Istota postępowania likwidacyjnego polega na ustaleniu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości dochodzonego świadczenia. Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Co powinna zawierać decyzja ubezpieczyciela? Obowiązki informacyjne.

Jeżeli w terminach określonych w ustawie lub w umowie zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia, zawiadamia na piśmie:

1) osobę zgłaszającą roszczenie oraz

2) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie

– o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia.

Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie:

1) osobę występującą z roszczeniem oraz

2) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie

– wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Zatem w przypadku gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania w całości lub w części powinien należycie uzasadnić swoje stanowisko w wydanej decyzji, powołując się na okoliczności faktyczne ustalone w toku postępowania likwidacyjnego oraz odpowiednie przepisy prawa.

Zakład ubezpieczeń obowiązany jest udostępnić ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania lub świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń.  Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń udostępnia także, na żądanie, w postaci elektronicznej.

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania – co robić?

Przed wytoczeniem sprawy sądowej zalecana jest ścieżka reklamacyjna, którą reguluje ustawa z dn. 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przed podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Gdy nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela mamy prawo złożyć reklamację. Gdy ubezpieczyciel nie rozpatrzy reklamacji w terminie 30 dni przyjmuje się, że milcząco rozpatrzył reklamację zgodnie z wolą klienta.

Nad przestrzeganiem ustawy czuwa Rzecznik Finansowy, do którego przed wytoczeniem powództwa możemy zwrócić się wnioskiem w przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez ubezpieczyciela. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

1) poinformować wnioskodawcę, że nie stwierdził naruszenia jego praw lub interesów;

2) zwrócić się do podmiotu rynku finansowego, w którego działalności stwierdził naruszenie praw lub interesów klientów, o ponowne rozpatrzenie sprawy;

3) zwrócić się o zbadanie sprawy do właściwego organu, w szczególności do Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prokuratury albo organów kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej.

Dochodzenie roszczenia od ubezpieczyciela czy od sprawcy szkody?

Przepisy statuują zasadę actio directa, zgodnie z którą poszkodowany może dochodzić swojego roszczenia zarówno od sprawcy szkody, lub też bezpośrednio od ubezpieczyciela. Roszczenie te ma charakter in solidum, co oznacza że oba roszczenia są niezależne i istnieją obok siebie dopóki jedno z nich nie zostanie w całości zaspokojone. Od decyzji poszkodowanego zależy w jaki sposób i od kogo będzie dochodził odszkodowania. Nie może jednak uzyskać dwóch odszkodowań.

Z jakim terminem przedawniają się roszczenia z umowy ubezpieczenia?

Co do zasady roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat. Jednakże w wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Należy pamiętać, że bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.