Jak możemy Ci pomóc?

Odśnieżanie chodnika to obowiązek właściciela posesji, ale... to gmina zapłaci za szkodę.

Spis treści:

  1. Czy odśnieżanie tylko w granicy nieruchomości?
  2. Odśnieżanie chodnika – ustalenia prawne.
  3. Co powinien właściciel i nieruchomości lub inni użytkownicy?
  4. Czy właściciel nieruchomości odpowiada za odśnieżanie kiedy na chodniku parkują samochody?
  5. A co z chodnikiem który oddziela pas zieleni?
  6. Odśnieżanie chodników to temat złożony.
  7. Odśnieżenie, sypanie piaskiem i kary grzywny.

1. Czy odśnieżanie tylko w granicy nieruchomości?

W okresie zimy obowiązek zadbania o chodnik przed posesją, czyli część do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przed domem, dba właściciel nieruchomości. W okresie zimowym jest on w obowiązku utrzymania porządku, a w tym do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż granicy nieruchomości. Oprócz zimowych praca, przez cały rok właściciele nieruchomości powinni myśleć o utrzymaniu porządku również przed granicą działki. Nadzór w tym zakresie sprawuje Gmina.

2. Odśnieżanie chodnika – ustalenia prawne.

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt III CZP 38/17, stwierdził, że gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

3. Co powinien właściciel i nieruchomości lub inni użytkownicy?

Obowiązek dbania o czystość chodnika dotyczy nie tylko formalnego właściciela nieruchomości. Często jest on fizycznie nieobecny np. w wynajmowanym lokalu. Wówczas obowiązek odśnieżania chodnika spoczywa także na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych (tu mowa o spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych), osobach zarządzających lub użytkujących nieruchomości.

4. Czy właściciel nieruchomości odpowiada za odśnieżanie kiedy na chodniku parkują samochody?

Odśnieżanie chodnika przed nieruchomością ma się nieco inaczej, jeżeli jest na nim płatna strefa parkowania samochodów. Wówczas właściciel nieruchomości nie ma obowiązku uprzątnięcia chodnika znajdującego się przed jego nieruchomością. Podstawa prawna w tym przypadku to art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

5. A co z chodnikiem, który oddziela pas zieleni?

Tu temat nie jest jednoznaczny. W zasadzie właściciel nieruchomości nie ma obowiązku odśnieżania chodnika jeżeli leży pomiędzy nimi pas zieleni. Taki obowiązek dotyczy wyłącznie chodnika przylegającego bezpośrednio do granicy nieruchomości.

W zasadzie uznaje się, że chodnik oddzielony od sąsiadującej nieruchomość pasem zieleni nie leży w gestii właściciela nieruchomości. Obowiązek odśnieżenia drogi publicznej spoczywa na gminie.

W zasadzie już nawet mały odcinek trawy, czy nawet jedno miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów samochodowych, albo nieznaczne odsunięcie ogrodzenia od pasa drogowego oznacza, że właściciel posesji nie musi odśnieżać chodnika.

6. Odśnieżanie chodników to temat złożony.

W sprawie ustalenia kto ma obowiązek odśnieżania pojawiły się wyroki sądów. Według nich pas zieleni nie stanowił argumentu zwalniającego z obowiązku odśnieżania przez właściciela posesji (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 marca 2007 r., sygn. akt I ACa 1542/2006). Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za chodnik położony bezpośrednio przy nieruchomości uznaje się również ten, który jest w pobliżu (niedaleko) od granicy nieruchomości. Uznaje się to szczególnie w przypadku, kiedy pomiędzy chodnikiem a sąsiadująca nieruchomości nie ma już innych budynków. To częsta sytuacja w prywatnych posesjach.

W oparciu o wykładnię celowościową, a nie gramatyczną przepisów, trzeba uznać,  że obowiązek sprzątania chodników leży na właścicielu nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z konkretnym chodnikiem.

7. Odśnieżenie, sypanie piaskiem i kary grzywny.

Za niesprzątnięcie chodnika właściciel posesji może zapłacić karę. Jednak trzeba rozróżnić odśnieżanie od obowiązku wykluczenia śliskości powierzchni. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca uregulował kwestię utrzymywania w czystości chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Zobowiązał właścicieli tychże nieruchomości do uprzątnięcia z nich błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Zarządca drogi pobiera opłaty, którymi rozporządza w kwestii budżetowania dodatkowych działań które ograniczają śliskość. Tym samym nie może nakładać na mieszkańców obowiązku podejmowania dodatkowych działań zmierzających do usunięcia lub ograniczenia śliskości.