Jak możemy Ci pomóc?

Prawo gospodarcze – zagadnienia, które powinien znać każdy przedsiębiorca

Spis treści

  1. Wstęp
  2. Wiele różnych ustaw – czym jest prawo gospodarcze?
  3. Publiczne i prywatne prawo gospodarcze
  4. Wysoki poziom skomplikowania zagadnień

Wstęp

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zawsze stanowi spore wyzwanie. Przedsiębiorca musi nie tylko mieć dobry pomysł na biznes, ale również – i często jest to o wiele trudniejsze zadanie, niż opracowanie samej koncepcji – wdrożyć go w życie. Tu zaś podstawowym problemem są – niejednokrotnie – skomplikowane i rozbudowane przepisy prawa, składające się na prawo gospodarcze. Zagadnienia składające się na tę dziedzinę prawa są niezwykle rozległe, dotykające właściwie wszystkich kwestii związanych z prowadzeniem własnego biznesu: od administracyjnych zasad jego rejestracji, aż po cywilnoprawne regulacje dotyczące zawierania umów. O czym więc przede wszystkim powinien pamiętać każdy przedsiębiorca?

Wiele różnych ustaw – czym jest prawo gospodarcze?

W pierwszej kolejności warto uwzględnić kwestie terminologiczne. Otóż prawo gospodarcze nie jest gałęzią prawodawstwa, jak np. prawo administracyjne, karne bądź cywilne. Z tego względu nie istnieją kodeksy czy ustawy zatytułowane „Prawo gospodarcze”. Przepisy prawa dotyczące stosunków gospodarczych zostały umieszczone przez ustawodawcę w wielu różnych aktach. To z kolei stawia pytanie, w jaki sposób można stwierdzić, że określony przepis mieści się w ramach prawa gospodarczego.

Otóż przeważnie uznaje się – choć, jak wiele innych zagadnień prawniczych także to jest przedmiotem kontrowersji – że prawo gospodarcze to wszystkie normy prawne odnoszące się do zakładania, prowadzenia oraz likwidacji działalności gospodarczej. Z tego względu można je podzielić na prawo gospodarcze publiczne i prywatne. Rozróżnienie to nie ma jedynie teoretycznego charakteru, ale przekłada się także na stosowanie regulacji prawa gospodarczego.

Publiczne i prywatne prawo gospodarcze

Podział prawa gospodarczego na publiczne i prywatne oczywiście nawiązuje do często spotykanego sposobu rozróżniania gałęzi prawa. Z tego względu prawo gospodarcze publiczne odnosi się przede wszystkim do kompetencji organów państwowych i samorządowych posiadających najróżniejsze kompetencje w sprawach związanych z działalnością gospodarczą. Dlatego niekiedy omawiany tu dział ustawodawstwa określa się, jako administracyjne prawo gospodarcze. W każdym razie w zakresie tym mieszczą się zagadnienie dotyczące np. rejestracji podmiotów gospodarczych, ich opodatkowania, udzielania licencji i zezwoleń niezbędnych do wykonywania danego typu aktywności biznesowej. Prawo gospodarcze publiczne odnosi się także do zagadnień związanych z ochroną konkurencji oraz prowadzeniem działalności gospodarczej przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Tym samym prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki pomiędzy samymi przedsiębiorcami, a więc odnosi się do czynności podejmowanych przez równorzędne podmioty. Tym samym podstawowe instytucje prawa gospodarczego prywatnego dotyczą zawierania umów handlowych. To z kolei zbliża je do prawa zobowiązań – regulowanego przede wszystkim przez przepisy Kodeksu cywilnego. Duże znaczenie w tym obszarze mają także przepisy Kodeksu spółek handlowych, odnoszące się chociażby do kształtowania relacji pomiędzy wspólnikami tworzącymi spółki osobowe bądź kapitałowe, a także Prawo wekslowe i czekowe.

Wysoki poziom skomplikowania zagadnień

Analizując cechy charakterystyczne prawa gospodarczego – zarówno publicznego, jak i prywatnego – bez wątpienia można wskazać na wysoki poziom skomplikowania tego rodzaju norm. Ponadto poważną trudnością w ich stosowaniu są także częste zmiany. Bez ryzyka błędu można powiedzieć, że – zwłaszcza w czasach pandemii – przepisy prawa gospodarczego podlegają chyba najczęstszym zmianom spośród wszystkich innych regulacji składających się na system obowiązującego prawa. To z kolei nie tylko zdecydowanie zwiększa trudność stosowania prawa gospodarczego, ale również – a może nawet przede wszystkim – naraża przedsiębiorców na poważne konsekwencje.

Już starożytni rzymianie mawiali, że nieznajomość prawa szkodzi. Do dziś – także  w Polsce – uważa się, że nieznanie treści przepisów w żadnym razie nie stanowi okoliczności zwalniającej z ich stosowania. Nawet wówczas, gdy prawo zmienia się tak często, że właściwie – zwłaszcza prowadząc swój biznes – nie sposób za nimi nadążyć. Jeżeli jednak „nieznajomość prawa szkodzi” ciągłe zmiany przepisów nie stanowią okoliczności usprawiedliwiających podczas kontroli z ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Z tego względu prowadząc własną działalność gospodarczą warto skorzystać z profesjonalnej obsługi w zakresie prawa gospodarczego. Pozwoli to ze spokojem zająć się tym, co dla każdego przedsiębiorcy jest najważniejsze – a więc rozwojem własnego biznesu. Kwestiami prawnymi zaś zajmie się specjalista, posiadający stosowne kwalifikacje, wiedze i doświadczenie pozwalające mu zapewnić pełną zgodność z prawem każdej z podejmowanych inicjatyw.